Chân Tử Đan được mua bảo hiểm hơn 12 triệu USD
Công ty sản xuất phim “Come back home” mua bảo hiểm hơn 100 triệu HKD (12,8 triệu USD) cho Chân Tử Đan.

(Visited 5 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT