#NSLL [Vietsub] 《如果是我》-《Nếu như là anh》|| Nhạc game Ngôi Sao Lấp Lánh – Flipped In Love || Bản Nam

Nhạc game Ngôi Sao Lấp Lánh – Nếu như là anh || Tục Tục Điểm Đăng

Nhac Trong Games

(Visited 80 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

Comment (21)

 1. Lời bài hát: Nếu Như Là Anh

  Bǎ guāng dōu qiā mièle
  bìyǎn liúlèi yǒu shí huì gèng shìhé
  gǎnshāng shěnglüè qūzhé
  zuì jiǎnlòu biǎodá fǎndào zuì shēnkè

  gāi xiě yī shǒu jǐ fēnzhōng de gē
  cái zúgòu xiàng rén pōuxī zìjǐ shēnqíng de pǐngé
  fǎngfú zài cā jiān guòhòu jiù néng fāxiàn shénme
  tòng yǔ bù tòng kěyǐ xuǎnzé

  bàn zhǐ yǒng xuéhuì rénqún zhōng zhéfúzhe
  dài pò ké hòu gāogē yínghé nǐ kěqiú de juésè
  gāi zhuāng zuò tiānzhēn yǒuyú háishì bié wú suǒdé
  xuānxiāo de ài cái xiǎndé dútè
  shuí yòu qiǎngxiān chéngwéi bèi mófǎng dì nàgè
  jiè wēnróu de shàn biàn lái fàngdà āiyuè
  rúguǒ shì wǒ bié duì wǒ tài duō kēzé

  tián hǎo suǒyǒu yù shè
  fàngsì qù chàng jiāng liànrén kàntòu
  líng gǎn bù huì gānhé
  yuè xiānmíng yǎnyì yuè móléngliǎngkě

  gāi xiě yī shǒu jǐ fēnzhōng de gē
  cái zúgòu xiàng rén xuànyào zìjǐ jiānchí de yuánzé
  què yào wèi měi duàn shāngxīn wǎngshì fǎnfù lāchě
  mèng xǐng shí fēn hái yǒu bù shě

  bàn zhǐ yǒng xuéhuì rénqún zhōng zhéfúzhe
  dài pò ké hòu gāogē yínghé nǐ kěqiú de juésè
  gāi zhuāng zuò tiānzhēn yǒuyú háishì bié wú suǒdé
  xuānxiāo de ài cái xiǎndé dútè
  shuí yòu qiǎngxiān chéngwéi bèi mófǎng dì nàgè
  jiè wēnróu de shàn biàn lái fàngdà āiyuè
  rúguǒ shì wǒ bié duì wǒ tài duō kēzé

  yǒu shuí bùnéng bèi tìdài
  fánshì dōu yǔnxǔ chóng lái
  tàiguò míngbái
  yǒng zhōng de biàntài nándào zhǐ wèile hècǎi

  bàn zhǐ yǒng xuéhuì rénqún zhōng zhéfúzhe
  dài pò ké hòu gāogē yínghé nǐ kěqiú de juésè
  gāi zhuāng zuò tiānzhēn yǒuyú háishì bié wú suǒdé
  xuānxiāo de ài cái xiǎndé dútè
  shuí yòu qiǎngxiān chéngwéi bèi mófǎng dì nàgè
  jiè wēnróu de shàn biàn lái fàngdà āiyuè
  rúguǒ shì wǒ bié duì wǒ tài duō kēzé

  rúguǒ shì wǒ……

LEAVE YOUR COMMENT