[Vietsub] Phù Sinh Ký – Hải Lai A Mộc | 浮生记 – 海来阿木

Vietsub bài hát Phù Sinh Ký do Hải Lai A Mộc thể hiện | 浮生记 – 海来阿木

#phusinhky #hailaiamoc #fmost

– Pingying :

Wǔ hòu de tiān wū yún mì bù
piàn piàn luò yè suí fēng fēi wǔ
nǐ de yǎn lèi duó kuàng ér chū
qiān zhe de shǒu zǎo yǐ méi wēndù
shāng guò de xīn jiàn jiàn má mù
rèn yóu jì mò bǎ wǒ fú lǔ
zhè fèn gǎn qíng wù rù qí tú
wǒ men què bù kěn tíng xià jiǎo bù
wǒ yuàn dǔ bù fú shū
ài nǐ shì wǒ wéi yī de dǔ zhù
guài wǒ tài dān chún xiàn shí tài cán kù
pīn jìn quán lì zhǎo bù dào guī sù
wǒ gǎn dǔ bù xiǎng shū
ài dào jìn tóu méi yǒu le tuì lù
zhēn xīn bèi huāng fèi chéng nuò bèi gū fù
zhǐ hǎo dú zì zài rén hǎi chén fú
wǔ hòu de tiān wū yún mì bù
piàn piàn luò yè suí fēng fēi wǔ
nǐ de yǎn lèi duó kuàng ér chū
qiān zhe de shǒu zǎo yǐ méi wēn dù
shāng guò de xīn jiàn jiàn má mù
rèn yóu jì mò bǎ wǒ fú lǔ
zhè fèn gǎn qíng wù rù qí tú
wǒ men què bù kěn tíng xià jiǎo bù
wǒ yuàn dǔ bù fú shū
ài nǐ shì wǒ wéi yī de dǔ zhù
guài wǒ tài dān chún xiàn shí tài cán kù
pīn jìn quán lì zhǎo bù dào guī sù
wǒ gǎn dǔ bù xiǎng shū
ài dào jìn tóu méi yǒu le tuì lù
zhēn xīn bèi huāng fèi chéng nuò bèi gū fù
zhǐ hǎo dú zì zài rén hǎi chén fú
wǒ yuàn dǔ bù fú shū
ài nǐ shì wǒ wéi yī de dǔ zhù
guài wǒ tài dān chún xiàn shí tài cán kù
pīn jìn quán lì zhǎo bù dào guī sù
wǒ gǎn dǔ bù xiǎng shū
ài dào jìn tóu méi yǒu le tuì lù
zhēn xīn bèi huāng fèi chéng nuò bèi gū fù
zhǐ hǎo dú zì zài rén hǎi chén fú

source

(Visited 10 times, 1 visits today)

You Might Be Interested In

LEAVE YOUR COMMENT